تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

ارائه مشاوره و تحلیل آماری به پژوهشگران ، دانشجویان، شرکتهای مشاوره و . . .

انجام تمامی محاسبات آماری به همراه رسم نمودار و وارد کردن اطلاعات

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تفسیر کامل نتایج

انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS .

 

Spss-19-screenshot

ارائه مشاوره و تحلیل آماری به پژوهشگران ، دانشجویان، شرکتهای مشاوره و . . .

انجام تمامی محاسبات آماری به همراه رسم نمودار و وارد کردن اطلاعات

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی به همراه تفسیر کامل نتایج

انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS .

رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی

آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test)

آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test)

آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T Test)

آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA)

آزمون دوجمله ای (Binominal Test)

آزمون مک نمار (McNemart Test)

آزمون کوکران (Cochrans Test)

آزمون من-ویتنی (Mann-Whitney Test)

آزمون (Mann-Whitney Test)

آزمون کروسکال-وایس (آزمون H)

آزمون فریدمن (Friedman Test)

آزمون همبستگی پیرسون

آزمون همبستگی اسپیرمن

تحلیل واریانس

تحلیل کواریانس

رگرسیون خطی

رگرسیون غیر خطی

رگرسیون لجستیک

آزمون استقلال

آزمون نیکویی برازش (زمون کی دو و آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف)

آزمون استیودنت

آزمون کی دو ( خی دو)

محاسبه آلفای کرونباخ

تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)

و …

 

بدون دیدگاه

مقاله و پایان نامه

در این سایت پایان نامه و مقاله جهت فروش ارائه نمی شود لطفاً جهت خرید تماس نگیرید.

تماس با ما

  • *ارتباط با ما و ثبت سفارش آنلاین*
  • به دلیل زدیاد بودن تماس های به موسسه همچنین ساماندهی سفارش ها و امکان پیگیری بهتر موارد مکتوب ترجيحا از بخش سفارش آنلاین سایت پویشگران یا با ارسال ايميل یا تلگرام جهت ارسال سفارش خود اقدام نمایید و در صورت ضرورت با تماس تلفنی در ارتباط باشید.لطفاً قبل از مراجعه حضوری هماهنگ کنید. تلفن تماس و ارتباط تلگرامی: 09165162011 Email: puyeshgar@gmail.com

آمار